Studňa dáva domu život

19.7.2007 | Ing. Zdeněk Janota | Bazény | Komentárov 4 |

Voda bola vždy rozhodujúcim momentom pri osídľovaní krajiny. V dnešnej dobe zdražovania vodného a stočného sa stávajú znova hitom studne. Ich stavba má ale svoje úskalia.

Voda sa dostáva do zeme z dažďov a hromadí sa na vrstvách nepriepustných hornín. Po šikmých vrstvách nepriepustných hornín steká, čím vznikajú podzemné prúdy vody a podzemné jazerá. V stredoveku sa mnohé studne kopali viacmenej nepodložene, napríklad na hradoch kopali aj za cenu veľkých nákladov studňu tak hlboko, pokiaľ na vodu nenarazili. Po nájdení vody potom kopali ešte nejakú chvíľu, aby studňa bola dosť hlboká (bolo to kvôli väščšej zásobe vody, naviac sa počítalo s priebežným zanášaním studne). Pokiaľ sa ale stalo, že v studni bol takzvaný "zradný piesok", mohla sa pre jeho prekopanie všetka voda stratiť. V takom prípade bol zradný piesok nepriepustnou vrstvou, pod ktorou už boli vrstvy priepustné.

Trápenia so susedom

Vybudovať studňu ani v modernej dobe nejde len tak, nedá sa to urobiť svojpomocou. V našej krajine  je bohužiaľ amatérske studniarstvo celkom národný šport. Stačí si objednať prútikára, zatĺcť kolík a pustiť sa do diela s lopatou a krompáčom. Prejdite sa okolo záhradkárskych kolónií, ktoré nie sú pripojené na vodovodnú sieť a môžete mať istotu, že majitelia nepolievajú záhony zeleniny vodou, ktorú si na záhradku doviezli. Problém načierno vŕtaných studní tkvie okrem neúcty k životnému prostrediu a podzemným vodám v niečom inom. Môžete si totiž v pote tváre svoju studňu vykopať, ale stačí trocha bezohľadnejší sused, ktorému vaša stavba ľahko zníži v jedho studni hladinu vody. Môže sa totiž stať, že dotyčný sused svoju studňu prehĺbi, aby mu voda do nej lepšie natekala. Tým pádom zasa vyschne studňa vám. Keď na vaše sťažnosti zostane sused hluchý, kto vás potom rozsúdi? Ešte horšou variantou je, že váš sused bude mať studňu legálnu (stačí, aby existovala pred rokom 1950) a vás nahlási úradom.

Ilegalita sa nevypláca

Za vybudovanie studne bez patričných povolení môžete od miestnej samosprávy dostať celkom tučnú pokutu. Takzvaný nedovolený odber podzemných vôd vás môže stáť až 50 tisíc korún. K tomu vám môžu naúčtovať ďalších pár tisíc pokuty za prevedenie stavby studne bez stavebného povolenia. Pokiaľ ste ale živnostník a nedovolenú studňu užívate pre svoje podnikanie, potom môže pokuta za nedovolené odoberanie podzemných vôd byť vypočítaná násobkom sadzby 50 Sk za 1 m3 odobranej vody. Koľko ste skutočne odobrali vody nie je podstatné, všetko sa stanoví odhadom a vás to potom môže stáť od 5 tisíc do niekoľkých miliónov korún. Ako podnikateľ môžete čeliť aj riziku pokuty za prevedenie stavby studne bez stavebného povolenia vo výške jedného milióna korún.

Dva legálne spôsoby

Pokiaľ chcete zvládnuť zriadenie novej studne podľa predpisov, musíte vychádzať z miestnych špecifických hydrogeologických pomerov. V každom prípade to znamená spojiť sa o odborníkom. Vyvŕtanie studne a realizácia ďalších súvisiacich zariadení (terénna úprava, prípojka, domáca vodáreň) je stavba ako každá iná. Tak, ako pri budovaní rodinného domu, je nutné vypracovať stavebný projekt, získať povolenie príslušných štátnych orgánov a vybaviť množstvo ďalšej dokumentácie. Z hľadiska platných zákonov a nutných povolení je možné vŕtanú studňu prejednať s orgánmi štátnej správy dvoma možnými spôsobmi. Prvý z nich sa dá nazvať "Studňa ako vodohospodárska stavba". Je vhodné mať objekt, ktorý chcete studňou zásobovať, najskôr projektujete a nemáte žiadosť o stavebné povolenie. Druhý postup "Studňa ako prieskumný hydrogeologický vrt", si môžete zvoliť pokiaľ si nie ste príliš istí, či sú na vašom pozemku vhodné hydrogeologické podmienky pre vybudovanie studne.

Aký si vybrať

Prvý postup predpokladá vybavenie všetkej dokumentácie a povolenie pred zahájením stavby vrtu studne. Po dokončení vrtu je nutná len kolaudácia, ktorá je väčšinou spojená s kolaudáciou stavby. Vybavenie a prejednanie trvá niekoľko mesiacov. Pri použití druhého postupu je rýchlejšia realizácia vrtu a až následné vybavenie zákonom vyžadovanej dokumentácie. Doba zahájenia vrtných prác (studňa ako prieskumný vrt) závisí predovšetkým na vybavení všetkých povolení, uplynutí zákonných lehôt a aktuálnom vyťažení vrtných súprav. V optimálnom prípade je možné zahájenie vrtných prác do cca 1 mesiaca do uzatvorenia zmluvy o dielo. Vlastná realizácia vrtu potrvá pri použití rotačne príklepovej súpravy a za optimálnych podmienok 1 až 2 dni. V prípade, že žiadate o stavebné povolenie zahŕňajúce aj realizáciu vŕtanej studne, je nutné počítať s viac, ako 2 mesačným prejednávaním a nutnosťou uplynutia zákonných lehôt pre odvolanie. Na základe záverečnej správy musí navrhovateľ, čo je spravidla majiteľ pozemku, požiadať vodohospodársky orgán o povolenie k odberu podzemnej vody a o povolenie zriadiť z prieskumného diela vodohospodárske dielo, studňu. V prípade, že budú pri vrte prevedené ďalšie úpravy, napríklad šachtice, prípojka k už stojacemu objektu, alebo domáca vodáreň, je potrebné mať vypracovaný aj projekt týchto úprav, spracovaný osobou odborne spôsobilou projektovať vodohospodárske stavby. Účastníkmi riadenia sú všetky dotyčné osoby, orgány a inštitúcie. Veľmi múdrym krokom je prejednať realizáciu studne so susedmi. Vyhnete sa prípadným sporom.

Hlásiť sa to musí

Najmenej 15 dní pred zahájením geologických prác vrtu (v prípade studne 30 dní predom) spojených so zásahom do pozemku je nutné oznámiť účel, rozsah a harmonogram prác obecnému úradu, v ktorého katastri majú byť prevedené. Prakticky je oznámenie riešené zaslaním celého projektu obenému úradu. Ten sa k projektu vyjadrí a v odôvodnených prípadoch môže zadávateľovi uložiť opatrenia expertného posúdenia geologickou službou, alebo iného odborného posúdenia alebo podkladu. V takom prípade sa zahájenie prác musí na primeranú dobu odložiť.

Prútkár nie je hydrogeológ

Aby studňa spĺňala obecné technické požiadavky, nemôže ju navrhnúť prútikár, ale hydrogeológ. Požaduje sa vysokoškolské geologické vzdelanie, a tri roky praxe v odbore, alebo stredoškolské geologické vzdelanie a päť rokov praxe v odbore, autorský podiel na riešení hydrogeologických úloh, kladné hodnotenie odbornej úrovne od najmenej dvoch odborných garantov a zloženie skúšky odbornej spôsobilosti pred komisiou ministerstva životného prostredia. Tu ale musíme zdôrazniť, že hydrogeológ za projekt ručí a všetky komplikácie, kedy napríklad studňa zoberie susedom vodu, alebo sama vyschne, idú na jeho hlavu.

Malá vodná havária

Nevhodne projektovaná studňa môže vyvolať hydraulickú haváriu, teda prípad, kedy dôjde k vypusteniu vrchnej podzemnej vody do puklín s hlbšou hladinou podzemnej vody, alebo kedy dôjde prevŕtaním artézskeho stropu k poklesu tlaku artézskej vody. Niekedy to má za následok okamžitý pokles hladiny vody v studniach. Častejšie je priebeh hydraulickej havárie nenápadný a končí niekedy aj úplným vyschnutím studní "z neznámych príčin". Hydraulickú haváriu spôsobí väčšinou prehlbovanie klasickej studne, alebo neutesnený vrt. Môžu ju spôsobiť aj vrty pre tepelné čerpadlá. Havárii sa dá predísť použitím správnej technológie a správnou konšturkciou vrtu. To často obmedzuje výber vrtnej firmy len na tie, ktoré disponujú potrebnou technológiou a vylučuje najlacnejšie ponuky na provizórne "studne 140 mm", pretože lomárske vŕtačky, používané k ich vyhĺbeniu, neodkážu utesniť priestor medzi vloženou trubkou a stenou vrtu. Či sa dajú použiť, môže posúdiť len hydrogeológ, rozhodne nie majiteľ lomárskej vŕtačky, alebo jeho prútikár.

Vysajeme sa navzájom

Okrem hydraulických havárií sa môžu studne vzájomne ovplyvňovať, ale v dennom priemere vyčerpajú len tak malé množstvo vody, že sa okolo nich hladina podzemnej vody pozorovateľne neznižuje. Väčšinou sa nameria pokles hladiny podzemnej vody okolo celého osídlenia a to v dôsledku celkového preťaženia spoločne využívanej vrchnej časti podzemného odtoku. V preťažených povodiach je dôležité nové studne konšturovať tak, aby odoberali len tú časť podzemného odtoku, ktorú už stojace studne nie sú schopné využiť. Väčšinou musia byť použité hlboké vrty, oddelené od vrchnej podzemnej vody tesnením siahajúcim dostatočne hlboko pod úroveň dna okolitých studní. Pretože pozemky u nás nebývajú rozľahlé, nedá sa príliš vyberať, kam studňu umiestniť.

Dosť vody pre všetkých

Kapacita povodia závisí na veľkosti zrážok a na ploche jeho infiltračnej oblasti, kde musí voda napršať a vsiaknuť. Na väčšine nášho územia dnes potrebuje každý rodinný dom na pokrytie svojej potreby vody zhruba hektár povodia. Vybudovaním domácich vodární a kúpeľní a vybavením domácností automatickými pračkami a umývačkami riadu vzrástla na dedinách spotreba vody zruba päťnásobne oproti dobe, kedy sa musela voda nosiť z pumpy. Pretože väčšina domových studní pochádza ešte zo starých čias, dochádza okolo dedín k plošnému poklesu hladiny podzemnej vody až na úroveň, v ktorej výdatnosť studní klesne natoľko, že sa prítok z povodia do spoločne využívanej časti zvodu vyrovná s celkovým odberom vody. V takej stiuácii akékoľvek prehĺbenie studne vyvoláva ďalší pozvoľný pokles hladiny podzemnej vody a nutnosť prehlbovať aj ostatné studne. Jedinou pomocou je vybudovanie novej vŕtanej studne konštuovanej tak, aby odoberala len tú časť podzemného odtoku, ktorú už postavené studne nie sú schopné využiť.

Technológia nie je lacná

Ochrana výdatnosti existujúcich studní a ochrana akosti vody sa potom nedá zabezpečiť ináč, ako konštrukciou studne. Tá musí zabrániť vnikaniu povrchovej vody do horniny a voľnému vytekaniu vody zo studne do terénu. Najmä nesmie dochádzať k prepojeniu oddelených polôh podzemnej vody s rôznymi hladinami. Ak je to potrebné, musí byť v priestore medzi horninou a stenou studne vybudované tesnenie. Pokiaľ  lacná technológia neumožňuje odtesniť vrchnú podzemnú vodu a ohrozuje ostatné studne, nedá sa použiť a musí sa nájsť nákladnejšie riešenie. Napríklad často inzerované "vŕtané studne 140 mm" môžu mať svoje miesto len ako vrty pre chaty v čistom lesnom prostredí. V obciach a v nových zástavbách rodinných domov môžu ohroziť široké okolie. Môžu spôsobiť šírenie kontaminácie do spodných podzemných vôd a zároveň ochudobniť najvyššie časti podzemného odtoku, ktoré väčšinou využíva pôvodná zástavba. Dokonca aj hlboké klasické studne, alebo širšie vrty, ktoré zdanlivo zodpovedajú norme, môžu vyvolať ohrozenie okolia, ak nie je ich konštrukcia prispôsobená miestnym hydrogeologickým podmienkam.

text: Ing. Zdeněk Janota

foto: archív autoraDiskutovat Tlačiť článok

Hodnotenie článku

hlasov: 27

Diskusia

Robert Hromadka: Dobry den Mam rodinny dom...< Odpovedať

PODUNAJSKA NIZINA: Sa uvedom(te), od BA cez GA,...< Odpovedať

nona4: Vážený pán...< Odpovedať

Matúšková: Prosím Vás poraďte mi ako sa...< Odpovedať

počet príspevkov: 4

Zobrazit diskusiu » Pridať príspevok

Nájdite si svoje bývanie

Vyberajte z viac ako 10000 nehnuteľností na Hyperreality.sk

Nehnuteľnosť

Kraj

Obsahuje text

poradna

V tejto chvíli neexistujú žiadne záznamyDiskusia

Celkom: 245 príspevkov

Relógios Hublot Replica Watches : Fábrica Onl: réplica relógios suíços aaa + relógios...

Hublot Replica Watches - ein geliebter Band f: Replik Schweizer Uhren aaa + Replik...

Réplica reloj Omega Broad Arrow Chronographe : [b]réplicas de relojes suizos aaa...

Replica Omega Seamaster , AAA Omega Seamaster: Replik Schweizer Uhren aaa + Replik...

høj kvalitet schweiziske replika ure: høj kvalitet schweiziske replika...

Ďalšie príspevky »